Privacy

Punt 6 van onze Algemene Voorwaarden:
Privacy.
a. Klant verstrekt bij een bestelling diens gewone persoonlijke gegevens met als doel leverancier de bestelling op een ordentelijke manier af te laten handelen. Onder gewone persoonlijke gegevens wordt verstaan naam, voorletter(s), adres met postcode en woonplaats en -land, e-mailadres en (mobiel)telefoonnummer. Leverancier draagt hierbij zorg voor een beveiligde gegevensoverdracht.
b. Onder ordentelijk afhandelen van de bestelling wordt onder andere verstaan het indien nodig contact opnemen met de klant ten behoeve van een correcte afhandeling van de bestelling, betaling, administratieve en financiële verwerking, verzending en wettelijke verplichtingen.
c. Alle klantgegevens zullen alleen door leverancier worden gebruikt en alleen aan derden worden versterkt voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een goede (financiële) afhandeling van de aankoop, om te voldoen aan de op leverancier rustende wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen, het laten uitvoeren van (accountants) controle en het versturen van een (digitale) nieuwsbrief zoals bedoeld onder 6 punt l.
d. Onder derden voor een goede afhandeling van de bestelling worden onder andere verstaan betaalorganisaties (waaronder incassobureaus bij in gebreke blijven van betaling), partijen in het verzendproces, afhaallocatie, administratieve en financiële verwerking en wettelijke verplichtingen.
e. Klantgegevens zullen door leverancier nimmer aan derden worden verkocht of verhuurd, noch aan derden om niet ter beschikking worden gesteld indien dit niet noodzakelijk is voor het ordentelijk afhandelen van de bestelling.
f. Klant kan leverancier verzoeken om inzage in diens bij leverancier opgeslagen gegevens. Klant heeft hierbij het recht op informatie over wat leverancier met diens klantgegevens doet.
g. Klant kan leverancier verzoeken om diens opgeslagen gegevens te wijzigen of aan te vullen.
h. Klant kan leverancier verzoeken om het gebruik van de gegevens van klant te beperken.
i. Klant kan leverancier onder 1.1 schriftelijk, per e-mail, sms, app of uitschrijflink verzoeken om de klantgegevens uit het klantenbestand te (doen) verwijderen. Leverancier zal zo spoedig mogelijk aan het verzoek van de klant voldoen, tenzij een wettelijke verplichting leverancier dit belet.
j. Bij besluiten over klant heeft deze recht op een menselijke blik door leverancier.
k. Klant kan bij leverancier bezwaar maken tegen gegevensbewerking.
l. Klanten die hebben aangegeven een (digitale) nieuwsbrief van leverancier te willen ontvangen zullen hiermee alleen door leverancier worden benaderd. Indien de klant geen behoefte meer aan de (digitale) nieuwsbrief, telefoon, sms of app heeft, kan deze dat met een e-mail, sms of de uitschrijflink aan leverancier kenbaar maken en wordt de klant hierna niet meer door leverancier met een (digitale) nieuwsbrief benaderd. Doel van een al dan niet gepersonaliseerde (digitale) nieuwsbrief is de klant bekend te stellen met bijvoorbeeld nieuws, aanbiedingen, evenementen, gebruikersinformatie, service berichten of andere boodschappen en informatie.
m. Andere consumenten dan klanten worden alleen door leverancier per (digitale) nieuwsbrief, sms of app benaderd nadat leverancier daar uitdrukkelijk diens aanwijsbare toestemming voor heeft. Punt 6 onder e tot en met l zijn van toepassing.
n. Persoonsgegevens worden in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen bewaard.